Aktuálna možnosť získať grant pre prevádzkovateľov škôlok na investičné výdavky

Šanca na predkladanie projektových zámerov do 8.10 pre výstavbu / rekonštrukciu škôlok

Možnosť financovať flexibilnú starostlivosť o deti pre podporu práce rodičov zo zdrojov EU

logopng

Aj naďalej je  vyhlásená grantová výzva ( do 12.10.2018) pre podporu zosúladenia rodinného a pracovného života. V praxi to znamená podporu flexibilnej starostlivosti o deti prostredníctvom financovanie miezd a čiastočne aj  spotrebného materiálu po dobu 24 mesiacov pre inštitúcie, ktoré chcú zabezpečovať časovo flexibilnú starostlivosť o deti za účelom vytvorenia priestoru pre prácu ich rodičov.    Finálne uzatvorenie výzvy je 12.10 a k dispozícií je ešte dostatok zdrojov , projekty ktoré splnia formálne kritéria majú preto vysokú šancu na financovanie. Projekty podané v 1. v 2. a 3. kole už majú schválené financie .

Patria sem mestské, obecné či cirkevné škôlky, firemné škôlky, materské centrá, lesné škôlky, občianske združenia či neziskové organizácie združujúce rodičov so zdravotne postihnutými deťmi, detské kluby, rôzne občianske združenia združujúce rodičov. Dôraz je kladený aj na flexibilnú starostlivosť o zdravotne postihnuté či inak handicapované deti cez možnosť financovania aj odborného personálu.

Na Bratislavský kraj je vo výzve určených 3,3 mil. € zo zdrojov EU (predpoklad 50 financovaných projektov), pre mimobratislavské kraje je určených 10 mil. € (predpoklad 150 financovaných projektov).  Minimálna výška príspevku je 15 tis. €, maximálna 150 tis. €. Projekty môžu byť realizované od 12 do 24 mesiacov. Spolufinancovanie je od 0 do 10 % podľa typu žiadateľa. 

Hlavnými oprávnenými výdavkami na financovanie z grantu sú mzdy pracovníkov zabezpečujúcich flexibilnú starostlivosť o deti (vychovávateľka, vychovávateľka pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, asistentka vychovávateľky). Ďalšie oprávnené výdavky pre financovanie z grantu sú nepriame výdavky (prevádzkové náklady, spotrebný materiál a vybavenie) vo výške 15 % z miezd. Náklady na riadenie a administráciu projektu financovateľné z projektu sú vo výške 8,32 % z výdavkov na mzdy. 

Grant môžu dostať organizácie, ktoré už určitú formu starostlivosti o deti vykonávajú a rozšírili by svoje portfólio alebo kapacity o flexibilnú starostlivosť. Grant je však určený aj pre nové organizácie, ktoré takúto činnosť plánujú  alebo ešte len vzniknú.

Súhrn výzvy pre podporu zosúladenia rodinného a pracovného života 

Označenie výziev : OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02,  OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01
Oprávnená aktivita :   
Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (škôlky, opatrovateľky, združenia a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy
Oprávnení žiadatelia: 
 Občianske združenia, nadácie, podnikatelia- fyzické osoby, s.r.o. a iné - školy a škôlky nezaradené do siete škôl a školských zariadení vedenej pod MŠ SR (ich občianske združenia napr. pre príjem 2 % z daní môžu byť žiadateľmi) . Žiadatelia musia k podaniu projektu spĺňať kritéria pre poskytovanie flexibilnej starostlivosti. 
 
Oprávnené výdavky:
mzdy vychovávateliek (1 až 4), vychovávateľky pre deti zo ŠVVP, asistentka vychovávateľky, ďalej 15 % paušálne prevádzkové výdavky z výšky miezd, 8,3 % na administráciu projektu

Trvanie projektu : 12-24 mesiacov, predpokladaný začiatok 3 mesiace po podaní projektu
Systém financovania :   90 % financovanie pri neziskovkách , OZ a súkromnom sektore, forma financovania: zálohová platba vopred, refundácia, kombinovaný systém


prev nextV rámci aktuálnej výzvy na  Implementačnej agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  môžu byť podporené nasledovné typy inštitúcií zabezpečujúcich flexibilnú starostlivosť o deti:

  • škôlky zriadené mestami, obcami či registrovanými cirkvami
  • lesné škôlky prevádzkované OZ
  • materské centrá  prevádzkované OZ 
  • nadácie so zacielením na starostlivosť o deti 
  • občianske združenia a neziskovky združujúce rodičov so zdravotne postihnutými deťmi 
  • miestne akčné skupiny a neformálne skupiny venujúce sa deťom 

Uvedené inštitúcie môžu byť nové alebo také, ktoré už vykonávanú starostlivosť o deti  chcú rozšíriť o ďalšie portfólio služieb a kapacity. 

 

imagespng  ideaspace na facebooku                                                                      google-plus-iconpng ideaspace na google+                                                                            youtubeimagespng ideaspace na youtube