Tu by sme mohli vložiť nejaký prešpekulovaný kontaktný formulár na vyplnenie vášho zámeru, s ktorým by ste sa trápili aspoň pol hodiny a nakoniec by sa aj tak neodoslal. Radšej však volíme jednoduchšiu a efektívnejšiu formu priamej komunikácie.

Výzva nie je zrovna písaná jednoducho a zrozumiteľne. Je možné, že mnohým veciam nebudete rozumieť. Komunikáciou sa budeme snažiť objasniť vám podstatu výzvy a podmienky získania grantu.

Kontaktujte nás v akejkoľvek fáze uvažovania o využití možnosti získania grantu pre podporu flexibilnej starostlivosti o deti.

Najlepšie však na začiatku, ušetríte si tak množstvo času a "slepých" uličiek.

Rýchly kontakt:  Tomáš Hanulík 0905 791 352, Miroslava Hanulíková 0908 311 113, info@ideaspace.sk


Ak uvažujete nad zapojením sa do výzvy a podaním žiadosti o grant, doporučujeme vám nasledovné kroky :

 1. Premyslieť si svoju plánovanú činnosť v oblasti flexibilnej starostlivosti o deti alebo  zamestnávania rodičov na flexibilné pracovné zmluvy (skrátený úväzok, delené miesto, domáca práca či telepráca).  - s našou konzultáciou a podporou 

 2. Predstaviť si v základoch vašu situáciu v cca novembri 2018 -predpokladaný  možný začiatok realizácie projektu a následne  dobu v priebehu predpokladaného trvania projektu 24 mesiacov. Oboznámte sa s pripravenými prípadovými štúdiami vrátane finančných podrobností.
 3. Overiť si, či spĺňate základné legislatívne a prevádzkové podmienky pre takýto typ služieb resp. ste ich schopní splniť do cca 08/2018   - s našou konzultáciou a podporou 

 4. S našou podporou (cez telefonický či osobný kontakt) si zodpovedať na nasledovné otázky:
  • je plánovaná činnosť v mojich podmienkach udržateľná aj po skončení projektovej podpory?
  • spadá moja plánovaná činnosť do definovanej flexibilnej starostlivosti o deti rodičov, ktorí pracujú, študujú alebo si hľadajú prácu  (projektová aktivita 1) resp. som schopný flexibilné pracovné miesto vytvorené pre ľudí s rodičovskými povinnosťami udržať dlhodobo (projektová aktivita 2) ?
  • mám zabezpečené požadované spolufinancovanie na úrovni 10 %  a mám pripravený udržateľný finančný model prevádzky (nie všetky výdavky pokryje projekt)?
 5. Pokiaľ nemáte vytvorenú vhodnú formu žiadateľa  (právnickú osobu, napr. občianske združenie) je potrebné ju založiť a získať IČO, DIČ - spolupráca s nami popr. konzultácie o vhodnosti jednotlivých právnych foriem.
 6. Dohodnúť si spoluprácu s nami, zazmluvniť spoluprácu a nastaviť efektívnu komunikáciu pri príprave vášho projektu.
 7. Sumarizácia potrebných materiálových a ľudských zdrojov, know- how a služieb pre svoju plánovanú činnosť, ich predbežné nacenenie  a overenie oprávnenosti financovania - naša plná súčinnosť a spolupráca.
 8. Zabezpečenie všetkých potrebných úradných potvrdení a administratívnych príloh k žiadosti o grant - naša plná súčinnosť a spolupráca. 
 9. Príprava žiadosti o grant so všetkými potrebnými prílohami (žiadosť o NFP, podnikateľský plán, finančná analýza, test podniku v ťažkostiach atď.) - naša plná zodpovednosť.
 10. Nastavenie vášho projektu pre flexibilnú starostlivosť o deti pracujúcich  rodičov (aktivita 1) resp. zamestnávaniu ľudí s rodičovskými aktivitami (aktivita 2) tak, aby spĺňal všetky kritériá a bol  čo najoptimálnejší vzhľadom na vaše možnosti a preferencie - naša plná zodpovednosť.
 11. Nahratie všetkých potrebných údajov  do elektronického systému ITMS2014  (systém pre administráciu EU fondov) - naša plná zodpovednosť.
  Podanie kompletnej žiadosti o grant so všetkými prílohami do  termínov uzávierok , uzávierka 4. kola je 31.8.2018   - naša plná zodpovednosť.