Príprave kvalitného projektového zámeru venujeme množstvo času. Ide o komunikáciu  a spracovanie všetkých podkladov a príloh v žiadosti o grant + ich nahodenie do elektronického systému ITMS 2014.  Nechceme sa schovávať za žiadne neprehľadné ceny a zložité zmluvné podmienky, chceme byť transparentní. 

Ceny sa snažíme komunikovať priamo bez skrytých poplatkov a podmienok.  Zmluvne garantujeme vrátenie poplatku za spracovanie projektu v prípade  vyradenia projektu z hodnotenia z dôvodu formálnych kritérií (nesplnenie podmienky účasti či administratívnej chyby pri spracovaní žiadosti o NFP).Projekt zameraný na podporu zamestnanosti 

Kompletná príprava projektu  750 eur  (  Po podpise zmluvy sa uhrádza 60 % záloha, po podaní projektu 40 % doplatok zo sumy za kompletnú prípravu po podaní projektu.)


Ďalší výdavok súvisí s administráciou projektu počas 12 -24 mesiacov realizácie  -  všetky následné "papierovačky" - administratívne a finančné v súvislosti s implementáciou projektu + monitorovanie projektu tak, aby ste sa mohli venovať vašej práci. Ideálne forma zazmluvnenia formou dohody o vykonaní práce. (Činnosti nezahŕňajú interné účtovníctvo vašej organizácie a činnosti vyplývajúce s legislatívy v rámci pracovnoprávnych vzťahov). Predstavuje cca 8,38 % z výšky miezd v projekte a je plne financovaný z grantu projektu.  Pokiaľ si na administráciu grantu netrúfate, pomôžeme vám s tým. 


Administratívna podpora pri kreatívnych voucheroch 

jednorázový poplatok 99 Eur plus hod. sadzba pri konzultáciách / administratívnej podpore na úrovni 25 Eur /hod 


Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.  Ceny sú aktualizované k 21.10.2018