Príprave kvalitného projektového zámeru venujeme množstvo času. Ide o komunikáciu  a spracovanie všetkých podkladov a príloh v žiadosti o grant + ich nahodenie do elektronického systému ITMS 2014.  Nechceme sa schovávať za žiadne neprehľadné ceny a zložité zmluvné podmienky, chceme byť transparentní. 

Ceny sa snažíme komunikovať priamo bez skrytých poplatkov a podmienok.  V priemere vychádzajú cca 1 % z výšky grantu. Zmluvne garantujeme vrátenie poplatku za spracovanie projektu v prípade  vyradenia projektu z hodnotenia z dôvodu formálnych kritérií (nesplnenie podmienky účasti či administratívnej chyby pri spracovaní žiadosti o NFP).Projekty zamerané na podporu flexibilnej starostlivosti o deti 

Pri projektoch s požadovanou výškou grantu  do 40 tis. eur

Kompletná príprava projektu  490 eur 


Pri projektoch s požadovanou výškou grantu  od 41 do 100 tis. eur

Kompletná príprava projektu 690 eur 


Pri projektoch s požadovanou výškou grantu od 101 do 150 tis. eur

Kompletná príprava projektu 890 eur 

V odôvodnených prípadoch vieme cenu prispôsobiť možnostiam žiadateľa (najme pri deťoch zo špeciálnymi výchovno-vzdelávací i potrebami)

Ďalší výdavok súvisí s administráciou projektu počas 12 -24 mesiacov realizácie  -  všetky následné "papierovačky" - administratívne a finančné v súvislosti s implementáciou projektu + monitorovanie projektu tak, aby ste sa mohli venovať vašej práci. Ideálne forma zazmluvnenia formou dohody o vykonaní práce. (Činnosti nezahŕňajú interné účtovníctvo vašej organizácie a činnosti vyplývajúce s legislatívy v rámci pracovnoprávnych vzťahov). Predstavuje cca 8,38 % z výšky miezd v projekte a je plne financovaný z grantu projektu.  Administráciu si môžete zabezpečiť vo svojej réžií, alebo budeme spolupracovať aj pri realizácií projektu. Pokiaľ si na administráciu grantu netrúfate, pomôžeme vám s tým. 


Investičné projekty na rozšírenie kapacít a modernizáciu detských jasličiek a škôlok 

Kompletná náklady na spracovanie projektového zámeru (1. kolo) 890 Eur .   Spracovanie kompletnej žiadosti o NFP  (2. kolo) 1 -2,5 % z kalkulovaných výdavkov (v závislosti od výšky rozpočtu).


Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.  Ceny sú aktualizované k 14.08.2018 

Po podpise zmluvy sa uhrádza 60 % záloha, po podaní projektu 40 % doplatok zo sumy za kompletnú prípravu po podaní projektu.