Pokiaľ sa v uvedených dokumentoch dokonale nevyznáte resp. projektový žargón vám veľa nehovorí, nevadí, všetko podstatné vám povieme "ľudskou rečou" :)

 
 
 
 

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01  (celé územie SR okrem BA kraja)

 Znenie výzvy 

 Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

Príloha č. 1-1 výzvy:  Plnomocenstvo 
 Príručka pre žiadateľa 

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru 
Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom 
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP  
Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) 
Príloha č. 4: Súhlas s poskytnutím a spracovaním údajov 
Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 
Príloha č. 6: Prieskum trhových cien 

Špecifiká výzvy 


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje , kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 ( Bratislavský kraj)