Pokiaľ sa v uvedených dokumentoch dokonale nevyznáš resp. projektový žargón ti  veľa nehovorí, nevadí, všetko podstatné ti povieme "ľudskou rečou" :)

 

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

Operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilokód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

Príloha č. 1 výzvy: Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

Príloha č. 2 výzvy:  Príručka pre žiadateľa 

Príloha č. 3 výzvy:  Schéma pomoci de minimis

Príloha č. 4 výzvy : Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 výzvy : Identifikácia synergií a komplementarít

Príloha č. 6 výzvy : Podmienky oprávnenosti výdavkov