Kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 (škôlky)

na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Stručná charakteristika výzvy :
Termín podávania projektových zámerov:   8.10.2018 (výzva je 2 kolová, schválené zámery sa následne spracujú do projektu o NFP v cca 11/2018)

Oprávnené aktivity projektu:
a) výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
d) stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
e) obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
f) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.
Rozširovanie kapacít materskej školy je žiadateľ povinný realizovať typmi aktivít pod písmenom a až c.
Zároveň je žiadateľ povinný realizovať aj minimálne jednu z typov aktivít pod písmenom d. a e. Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity.

Financovanie grantu: 95 % z oprávnených investícií príspevok, 5 % spolufinancovanie

Výška grantu:  
Minimálna výška príspevku nie je výzvou obmedzená. Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:
 • max. vo výške 6 700 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,

• max. vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.

Dôležité podmienky:
• Oprávneným žiadateľom je :
     a) Obec, mesto, VUC;
     b) Právnická osoba zriadená alebo založená obcou, mestom, alebo VUC,
      c) Mimovládne organizácie (cirkev, náboženská spoločnosť, občianske         
           združenie, nezisková organizácia).
      d) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ
            materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy.
• Žiadateľ je oprávnený realizovať projekt na celom území SR.
• Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu materskej školy min. o 10 miest.

Oprávnené výdavky:
 • realizácia nových objektov MŠ (aj kontajnerových systémov), 
 • rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ, 
 • prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ, 
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne vrátane zariadenia, 
 • stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň, 
 • ako doplnková aktivita k stavebným úpravám budov:  realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov), 
 • stavebný dozor, odborný autorský dohľad, 
 • nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu, 
 • projektová dokumentácia– vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia),
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné) (napr. vybavenie a zariadenie školskej jedálne, výdajne školskej jedálne, a pod.)
 • nákup interiérového vybavenia MŚ, 
 • nákup výpočtovej techniky vrátane príslušenstva 
Nebojte sa netradičných riešení v podobe modulárnych mobilných systémov škôlkarských pavilónov ... nacenenie aj projektová dokumentácia neporovnateľne jednoduchšia a rýchlejšia ako v prípade "klasických" stavieb . Inšpirujte sa reálnymi riešeniami od možných dodávateľov..


Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7  (jasle)


Na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry detských jaslí 

Dátum uzavretia výzvy: 19.09.2018  (výzva je 2 kolová, schválené zámery sa následne spracujú do projektu o NFP v cca 11/2018)


Oprávnení žiadatelia:
a) obec (obec /mesto /mestská časť, právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou),
b) subjekt verejnej správy (samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom),
c) mimovládne organizácie (cirkev, náboženská spoločnosť , občianske združenie, neziskové organizácie).


Oprávnené aktivity projektu:
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;
- opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti (nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity)
- zaroveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu


Oprávnené výdavky projektu:

 • realizácia nových objektov zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa pri dodržaní maximálnej capacity 20 miest v jednom objekte
 • rekonštrukcia, modernizácia, realizácia prístavby, nadstavby alebo stavebné úpravy existujúcich objektov za účelom vytvorenia nocej sociálnej služby alebo zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby pri dodržaní maximálnej capacity 20 miest v jednom objekte
 • stavebno-technické úpravy areálu zariadenia vrátane detských ihrísk, sadové úpravy, zeleň a spevnené plochy
 • ako doplnková aktivita rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov
 • stavebný dozor
 • odborný autorský dohľad, nákup stavieb v súvislosti s realizáciou projektu
 • prípravná a projektová dokumentácia
 • nákup interiérového vybavenia zariadenia
 • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu prjektu
 • všeobecné služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie
 • mzdové výdavky súvisiace bezprostredne s prípravou a riadením projektu
Pomer financovania celkových oprávnených výdavkov projektu:
 • menej rozvinutý region (SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja): 85 % EFRR + 10% ŠR + 5% spolufinancovanie z vlastných zdrojov prijímateľa
 • viac rozvinutý región (Bratislavský samosprávny kraj): 50% EFRR + 45% ŠR + 5% spolufinancovanie z vlastných zdrojov prijímateľa
Časová oprávnenosť realizácie projektu:
V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu okrem všeobecných podmienok časovej oprávnenosti.
Minimálna a maximálna výška príspevku nie je stanovená.

Ostatne podmienky poskytnutia príspevku:
Podmienka kapacitného zabezpečenia objektov zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - tzn. podpora novovzniknutých ale aj existujúcich zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktoré sú zamerané na poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a služby pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa v systéme sociálnych služieb, pričom maximálna kapacita týchto zariadení je 20 miest v jednom objekte. Pri predložení projektového zámeru nie je potrebné disponovať právoplatným stavebným povolením, je však potrebné mať spracovanú stavebné projektovú dokumentáciu a odhad nákladov. 


Pokiaľ si neviete predstaviť ako rýchlo postaviť či zväčšiť kapacitu jasličiek, tak sa inšpirujte modulárnymi kontajnerovými systémami. 

V prípade ak máte záujem o predbežnú konzultáciu, kontaktujte nás prosím.