Výzva umožňuje zapojenie rôznych typov organizácií, ktoré si zvolia svoj originálny prístup k flexibilnej starostlivosti o deti  či zamestnávaniu rodičov cez flexibilné formy práce. Finančnú podporu môžu žiadať už zabehnuté organizácie, ktoré chcú rozšíriť svoje portfólio služieb pre deti a rodičov alebo zvýšiť kapacity. O  finančnú podporu sa môžu uchádzať aj novo založené organizácie. 

Vo výzve sú zohľadnené aj špecifiká detí so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami (zdravotne handicapované, sociálne vylúčené a deti z neúplných rodín). Pre prehľadnosť sme vám pripravili niekoľko možných scenárov.  
Každý príbeh organizácie či podnikateľská myšlienka pre flexibilnú starostlivosť o deti je iná, preto nás neváhajte kontaktovať pre overenie tej vašej.

 

Už fungujúce organizácie  - doplnenie flexibilnej starostlivosti o deti do vášho portfólia služieb pre potreby uvoľnenia rodičov pre zamestnanie 

Pokiaľ už fungujete ako "štandardná" škôlka zriadená mestom, obcou či cirkvou alebo fungujete ako občianske združenie či nezisková organizácia a máte ambíciu svoju vybudovanú infraštruktúru využiť aj mimo bežných prevádzkových hodín (napr. 8-16 hod pracovné dni), tak vám grant môže prefinancovať mzdové výdavky a čiastočne aj prevádzkové výdavky,  spotrebný materiál pre flexibilnú starostlivosť o deti rodičov, ktorí sa pripravujú na trh práce, hľadajú si vhodnú prácu resp. pracujú na flexibilný pracovný pomer. Škôlky zaradené do siete Min. školstva žiadať nemôžu, ale napr. ich Občianske združenia, ktoré budú zmluvne využívať ich infraštruktúru áno.

 

Alternatívne a komunitné spôsoby starostlivosti o deti pre potreby uvoľnenia rodičom pre zamestnanie
Pokiaľ ste občianske združenie či nezisková organizácia a pôsobíte  alebo plánujete pôsobiť v oblasti alternatívnej starostlivosti o deti, napr. prevádzkujete lesnú škôlku či škôlku vo vidieckom komunitom prostredí, máte vybudovanú potrebnú infraštruktúru a máte ambíciu poskytovať aj flexibilnú nepravidelnú starostlivosť o deti v duchu vašej filozofie, grant vám môže prefinancovať na obdobie 24 mesiacov mzdové výdavky, spotrebný materiál a prevádzkové výdavky. 

Mzdovo zastabilizuje váš personál a pokryje vám výdavky na mzdy, ktoré bývajú často najväčšími výdavkami v takýchto organizáciách a združeniach. Mzdy sa môžu pohybovať na úrovni 950 - 1050 € v hrubom podľa odbornosti.

 
 

Flexibilná starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre uvoľnenie ich rodičom pre zamestnanie

Pokiaľ sa orientujete na starostlivosť o zdravotne postihnuté, sociálne vylúčené  či inak handicapované deti, je možné z projektu na obdobie 24 mesiacov prefinancovať mzdu nielen vychovávateľky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ale aj asistentky vychovávateľky pre každodennú asistenciu v starostlivosti.  Z grantu je možné financovať v obmedzenej miere aj prevádzkové výdavky a spotrebný materiál.

Aj rodičia detí  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si zaslúžia priestor pre pracovné uplatnenie, čím sa zlepší ich finančná situácia a psychická pohoda.

Ste zamestnávateľ alebo sa viete zamestnať v rámci flexibilných pracovných miest vhodných pre rodičov s deťmi?
Pokiaľ poznáte zamestnávateľa, ktorý by zohľadnil vaše časové špecifiká starostlivosti o deti alebo viete v rámci vášho podnikania sami vytvoriť pracovné miesto pre pracovníkov s rodičovskými povinnosťami vhodné pre flexibilné typy pracovných pomerov (pracovná zmluva na čiastkový úväzok, zdieľané pracovné miesto, domáca práca či telepráca), grant môže financovať mzdu takého pracovníka po dobu 6 mesiacov.

 

Zatiaľ nefungujete, ale máte nápad, myšlienku a chuť realizovať sa pri flexibilnej starostlivosti o deti 

Pokiaľ zatiaľ nie ste fungujúca organizácia či skupina, ale máte nápad ohľadne flexibilnej starostlivosti, konkrétnu predstavu o vašom fungovaní a budete schopní garantovať splnenie hygienických noriem priestoru v cca auguste 2018, tak aj pre vás je projekt určený. Môžete to spojiť aj s ďalšími komunitnými aktivitami a prostredníctvom grantu získať financie na mzdy pracovníkov starajúcich sa o deti a prevádzkové náklady. Podmienka je mať právnu formu s prideleným IČO (napr.občianske združenie, nezisková organizácia či s.r.o.)

 

Pre lepšie pochopenie finančnej stránky grantu sme pripravili 4 možné scenáre rozpočtu a nenávratného finančné príspevku. Záleží na vašich podmienkach a príbehu, ktorý chcete realizáciou projektu budovať. 

Finančný scenár grantu č. 1  - kapacita 4 deti 

V prípade, že by ste svoju kapacitu flexibilnej starostlivosti o deti vo veku 3+ nastavili na 4 deti, z projektu by ste mali na 24 mesiacov prefinancované: mzdu vychovávateľky pri mzde 952 Eur mesačne, 5018 Eur na spotrebný materiál a prevádzkové výdavky, 2570 Eur na administráciu projektu prostredníctvom DoVP. Pokiaľ ste neziskovka či občianske združenie dostali by ste nenávratný finančný príspevok 36 552 Eur a vaša spoluúčasť by bola 1924 Eur. Pokiaľ ste s.r.o či živnostník, nenávratný finančný príspevok by bol 34 629 Eur a vaša spoluúčasť by bola 3463 Eur. Celkový rozpočet projektu by bol 38 477 Eur.

Finančný scenár grantu č. 3 – kapacita 12 detí vrátane zdravotne znevýhodnených
V prípade, že by ste svoju kapacitu flexibilnej starostlivosti detí vo veku 3+ nastavili na 12 detí, z toho minimálne 1 by bolo pre zdravotne znevýhodnené dieťa, z projektu by ste mali na 24 mesiacov prefinancované: mzdu 2 vychovávateliek pri mzde 952 Eur a mzdu pre 1 vychovávateľku detí so ŠVVP so mzdou 1036 mesačne. 15 500 Eur by ste mali na spotrebný materiál a prevádzkové výdavky, 7 937 Eur by ste mali na administráciu projektu prostredníctvom DoVP. Pokiaľ ste neziskovka či občianske združenie tak by ste dostali nenávratný finančný príspevok 112 896 Eur a vaša spoluúčasť by bola 5942 Eur. Pokiaľ ste s.r.o či živnostník, nenávratný finančný príspevok by bol 106 954 Eur a vaša spoluúčasť by bola 10 695 Eur. Celkový rozpočet projektu by bol 118 838 Eur.

Finančný scenár grantu č. 2 - kapacita 12 deti
V prípade, že by ste svoju kapacitu flexibilnej starostlivosti detí vo veku 3+ nastavili na 12 detí, z projektu by ste mali na 24 mesiacov prefinancované: mzdu 2 vychovávateliek pri mzde 952 Eur mesačne, 10 037 Eur na spotrebný materiál a prevádzkové výdavky, 5 140 Eur na administráciu projektu prostredníctvom DoVP. Pokiaľ ste neziskovka či občianske združenie dostali by ste nenávratný finančný príspevok 73 105 Eur a vaša spoluúčasť by bola 3 848 Eur. Pokiaľ ste s.r.o či živnostník, nenávratný finančný príspevok by bol 69 258 Eur a vaša spoluúčasť by bola 6 926 Eur. Celkový rozpočet projektu by bol 76 953 Eur.


Finančný scenár grantu č. 4 – kapacita 20 detí vrátane zdravotne znevýhodnených
V prípade, že by ste svoju kapacitu flexibilnej starostlivosti detí vo veku 3+ nastavili na 20 detí, z toho minimálne 1 by bolo pre zdravotne znevýhodnené dieťa, z projektu by ste mali na 24 mesiacov prefinancované: mzdu 3 vychovávateliek pri mzde 952 Eur a mzdu 1 mzdu pre vychovávateľku detí so ŠVVP so mzdou 1036 Eur mesačne. 20 519 Eur by ste mali na spotrebný materiál a prevádzkové výdavky, 10 507 Eur by ste mali na administráciu projektu prostredníctvom DoVP. Pokiaľ ste neziskovka či občianske združenie tak by ste dostali nenávratný finančný príspevok 149449 Eur a vaša spoluúčasť by bola 7865 Eur. Pokiaľ ste s.r.o či živnostník, nenávratný finančný príspevok by bol 141 583 Eur a vaša spoluúčasť by bola 14 158 Eur. Celkový rozpočet projektu by bol 157 314 Eur.